Polityka prywatności

 

Polityka prywatności strony internetowej

www.dzikiezbiory.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.dzikiezbiory.pl jest Magdalena Kwiatkowska wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Dzikie Zbiory Magdalena Kwiatkowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności: Ul. Dworcowa 8, 44-240 Żory, adres do doręczeń: Ul. Dworcowa 8, 44-240 Żory, NIP: 6391965554, adres poczty elektronicznej (e-mail): dzikiezbiory@gmail.com, zwany/a dalej "Administratorem".

1.2 Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH – Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

  • Imię i nazwisko,
  • Adres (zamieszkania),
  • Adres e-mail,
  • Numer telefonu,
  • NIP

2.2 CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.dzikiezbiory.pl w przypadku:

  • skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
  • zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  • zawarcia umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  • prowadzenia statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

2.3 OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
  • do momentu gdy zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

3. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

4. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

5. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

6. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

8. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

8.2 Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  • przewoźnicy / spedytorzy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki,
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, niezbędne do prowadzenie sklepu Internetowego,
  • podmioty zapewniające usługi marketingowe ,
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą ,
  • dostawcy usług księgowych.

8.3 Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

9. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

9.1 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
  • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
  • usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO)
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  • przeniesienia danych (srt. 20 RODO)
  • wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO)
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art 7 ust. 3 RODO)

9.2 W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 9.1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: dzikiezbiory@gmail.com

9.3 W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

10. PLIKI „COOKIES”

10.1 Strona Administratora używa plików „cookies”.

10.2 Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

10.3 W ramach strony stosowane są różne rodzaje plików "cookies", które dzielą się na:

  • własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)
  • sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)
  • niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),
  • funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę),
  • analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),
  • marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych)

 

10.4 Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

10.5 Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11.2 Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

11.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl